Všeobecné obchodní podmínky

firmy W+R IMPEX s.r.o.

ke dni 1. 4. 2013:

Název společnosti: W+R IMPEX s.r.o.

Sídlo společnosti: Mírová 616/53, 696 01 Rohatec, Česká Republika

IČO: 46973303

DIČ: CZ46973303

Zapsána: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7445

Bankovní spojení:  Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Č. účtu pro platbu v CZK : 2600074336/2010

e-mail: mirana@inox-shop.cz

telefon: +420 602 742 000

 

Článek 1

Základní ustanovení

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy v oblasti prodeje zboží za použití komunikačních prostředků na dálku. Jsou závazné při prodeji zboží uvedeným způsobem kupujícímu.

Článek 2

Cenové a platební podmínky, doba doručení zboží

(1) Ceny v systému jsou aktuální a jsou uvedeny bez DPH.

(2) Jednotlivé smlouvy se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě.        Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- identifikaci kupujícího

- množství požadovaných kusů produktu,

- cenu.

(3) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

(4) Zboží je obvykle doručeno v termínu, který je domluven s konkrétním zákazníkem a odvíjí se od skladové      dostupnosti.

(5) Způsoby platby za objednané zboží:

Platba v hotovosti (dobírka) - kupní cenu zaplatíte při převzetí zboží. Zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím České pošty nebo sběrnou službou.

Cena objednaného zboží se navyšuje o poštovné a balné. Náklady se počítají podle množství, velikosti a hmotnosti  objednaného zboží.

Bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat na účet firmy W+R IMPEX, společnost s ručením omezeným

Pro poštovné a balné platí stejné podmínky jako u platby v hotovosti.

 

Článek 3

Dopravní a expediční podmínky

(1) Objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p. nebo sběrnou službou Toptrans  Jestliže nedojde k zastižení zákazníka, dopravce se pokusí o opakovanou dodávku zboží v náhradním termínu. V případě, že zboží nebylo dodáno v termínu, volejte prosím +420 602 742 000.

(2) Doba předpokládaného doručení objednaného zboží je ca. 7 dnů pokud je zboží skladem a 14 dnů pokud není zboží skladem. V případě, že doba dodání by mohla být delší než ta, která je uvedena, bude na uvedenou skutečnost zákazník písemně upozorněn firmou W+R IMPEX, společnost s ručením omezeným prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky.

 

Článek 4

Odstoupení od smlouvy

(1) Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího v případě, že byl použit prostředek komunikace na dálku:

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je zákazník v případě, že byla uzavřena smlouva za použití prostředků komunikace na dálku, oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění (zboží). Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, vyžaduje firma W+R IMPEX, společnost s ručením omezeným následující postup:

- Odstoupení od smlouvy musí být písemné, adresováno firmě W+R IMPEX s.r.o. a musí být zároveň s předmětným zbožím doručeno firmě W+R IMPEX s.r.o. zpět v zákonné čtrnáctidenní lhůtě.

- Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu zákazníka, případně adresu pro vrácení peněz.

- Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, musí být zasláno zpět na adresu firmy W+R IMPEX s.r.o., a to za následujících podmínek:

- zboží musí být čisté,

- zboží musí být nepoškozené,

- zboží musí být kompletní

- společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopie.

- zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, neboť firma W+R IMPEX s.r.o. neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy (doporučeně neznamená na dobírku).

- zboží musí být prodávajícímu doručeno zpět v zákonné čtrnáctidenní lhůtě, tedy do skončení této lhůty.

- při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy, budou firmou W+R IMPEX, společnost s ručením omezeným vráceny peníze za vrácené zboží poštovní poukázkou nebo převodem na účet zákazníka, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

(2) v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude firma W+R IMPEX, společnost s ručením omezeným považovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy za řádné a platné, v souladu podmínkami uvedenými v Občanském zákoníku, a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

(3) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle  článku 6 odstavce 1 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané firmou W+R IMPEX s.r.o. ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto Obchodních podmínek jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.

(2) Firma W+R IMPEX, společnost s ručením omezeným si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky firmy. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí nejméně 15 dní předem, a to zveřejněním na internetových stránkách.

 

 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění   viz. SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

 

Reklamační řád

vyhlášený společností W+R IMPEX s.r.o., se sídlem Mírová 616/53, 696 01 Rohatec, ke dni 1. 4.2013

/1/ K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné a neporušené. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

/2/ Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

/3/ Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat okamžitě, nejpozději však do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

/4/ Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a  své stanovisko pak sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na majitele firmy prodávajícího.

/5/ V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

/6/ Při prodeji zboží je záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

/7/ Záruční doba začíná běžet od převzetí  věci kupujícím.

/8/ Při oprávněné reklamaci postupuje firma W+R IMPEX s.r.o. následovně:

/8.1/ Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

/8.2/ Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady (nejméně 3x) po opravě nebo pro větší počet vad (nejméně 3) věc řádně užívat.

/8.3/ Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

/8.4/ Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

/8.5/ Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

/9/ Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

/10/ Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době, a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.

/11/. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

/12/ Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 

odkaz na poptávkový formulář